TEL/FAX: 01 7098 014
 

STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA

Status športnika, umetnika

Šola lahko dodeli učencu status perspektivnega športnika, status vrhunskega športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega umetnika

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na predpisanem obrazcu in ga do 30. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole (v šolskem letu 2015/16 izjemoma do konca leta 2015).

Status se učencu dodeli praviloma v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.

V komisiji za preverjanje pogojev za dodelitev statusa sodelujejo učitelj športa oz. glasbene ali likovne umetnosti, razrednik in svetovalna delavka. O dodelitvi odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si ravnateljica pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Milena Mišič, ravnateljica

Pravilniki:

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

 

PRILOGA 1_a PRILOGA 1_b PRILOGA 1_c PRILOGA 1_d
 
 
 
DOSTOPNOST