STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA

Status športnika, umetnika

Šola lahko dodeli učencu status perspektivnega športnika, status vrhunskega športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega umetnika

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na predpisanem obrazcu in ga do 30. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole (v šolskem letu 2015/16 izjemoma do konca leta 2015).

Status se učencu dodeli praviloma v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.

V komisiji za preverjanje pogojev za dodelitev statusa sodelujejo učitelj športa oz. glasbene ali likovne umetnosti, razrednik in svetovalna delavka. O dodelitvi odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si ravnateljica pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Milena Mišič, ravnateljica

Pravilniki:

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

 

PRILOGA 1_a PRILOGA 1_b PRILOGA 1_c PRILOGA 1_d
DOSTOPNOST