AKCIJSKI NAČRT VZGOJNEGA DELOVANJA

ODPRI AKCIJSKI NAČRT – 2022/23

AKCIJSKI NAČRT VZGOJNEGA DELOVANJA šolsko leto 2022/2023

NOSILCI DEJAVNOSTI

Koordinacija in izvajanje: svetovalna delavka
Izvajalci: vsi zaposleni in zunanji sodelavci po programu.

VZGOJNI CILJ 1

SKRB ZA DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE

 Medsebojno spoštovanje in strpnost.
Primeren način komunikacije do vseh.
Razvijanje nenasilnih oblik komunikacije/vedenja.

DEJAVNOSTI
učenci Strokovni delavci starši Rok za izvedbo opombe

Uporaba vljudnostnih izrazov (pozdravljanje, prosim, hvala,…)

Sodelovanje na ODS (delavnice, socialne igre, igre vlog, izpolnjevanje pravil ODS

Sodelovanje PP Cerknica.

Društvo za boljši svet.

CSD Primorsko –notranjska

Učiti učence presojati svoja lastna dejanja in posledice ter znati reševati medsebojne probleme s pogovorom.

Predstavitev mediacije vsem učencem.

Beleženje števila konfliktov v razredu, med razredi, v šoli, na avtobusu.

Izobraževanje UČINKOVITE METODE KOMUNICIRANJA ter PREPREČEVANJA in REŠEVANJA KONFLIKTOV- MEDIACIJA v trajanju 66PU

Starši so glavni vzgled.

Vzpodbujajo otroke, redno prihajajo na GU in druge dejavnosti šole.

Predavanje in delavnice  za starše.

Predavanje Radosti in pasti sodobne tehnologije Miha Kramli

Odnosi v šoli Neva Strel Pletikos

Celo šolsko leto

Vsaj 2x mesečno

RU oz. redna ura po načrtu.

Vse ostale dejavnosti po šolskem koledarju

 

 

VZGOJNI CILJ 2

UPOŠTEVANJE RAZREDNIH PRAVIL

DEJAVNOSTI
učenci Strokovni delavci starši Rok za izvedbo opombe
Sodelujejo pri oblikovanju razrednih pravil
Dosledno upoštevajo razredna pravila
Seznanijo starše z razrednimi pravili.
Roditeljski sestanek in po e-pošti.
Beležijo kršitve in o le-teh obveščajo starše.
Vzpodbujajo otroke o upoštevanju razrednih pravil in redno spremljajo izvajanje le-teh.

Celo šolsko leto

 

 

 

DOSTOPNOST