IZBIRNI PREDMETI

Razred NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Učitelj
4., 5.,
Tehnika – NTE Anica Sterle, Mija Lavrič
6. Šport – NŠP Marcel Truden, Robert Grom
 
Razred OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Razred
7. Izbrani šport– IŠP Marcel Truden
Urejanje besedil – UBE Alma Kandare
Nemščina 1 – NI1 Jelka Dežman
Sodobna priprava hrane – SPH Jana Benčina
8. Poskusi v kemiji – POK Alma Kandare
Šport za zdravje ŠZZ Robert Grom
Novinarstvo – NOV Jerneja Kovšca
Nemščina 1 – NI1 Jelka Dežman
Multimedija – MME Alma Kandare
9. Šport za sprostitev ŠZS Marcel Truden
Nemščina – NEM 1, 2 Jelka Dežman
Računalniška omrežja – ROM Alma Kandare
 
 
 
RAČUNALNIŠTVO I, II in III
 7. RAZRED – UREJANJE BESEDIL (35 ur)
8. RAZRED – MULTIMEDIJA (35 ur)
9. RAZRED – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (32 ur)

RAČUNALNIŠTVO je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju metoda neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Predmet Urejanje besedil je primeren za učence, ki prvo leto obiskujejo računalništvo. Pri tem predmetu se učenci seznanijo z osnovami komuniciranja, zgradbo in delovanjem računalnika in se naučijo oblikovati daljše besedilo po pravilih računalniškega oblikovanja. Učenje poteka skozi projektno delo.

Predmet Multimedija je nadgradnja, saj predvideva od učencev določeno predznanje, zato je primernejši za tiste učence, ki so predmet računalništvo (UBE ali ROM) že obiskovali. Učenci bodo s pomočjo skupinskega projektnega dela spoznali načine multimedijskih predstavitev, njihovih lastnosti, načine izdelave, animacije elementov predstavitve, lastnosti grafike in drugo sestavne dele multimedijskih predstavitev. Pri pouku bodo izdelali svojo multimedijsko predstavitev.

Predmet Računalniška omrežja je nadgradnja prejšnjih dveh sklopov. Pri tem predmetu bo spoznal pomen, zgradbo omrežja. Naučil se bo izdelatu spletno stran.

Učenec bo usposobljen za:
– samostojno uporabo operacijski sistem Windows 7
– orodja za upravljanje z datotekami – Raziskovalec
– oblikovanje dokumentov v in izdelava spletnih strani
– iskanje vsebin na medmrežju
– digitalizacijo vsebin

Učiteljica: ALMA KANDARE


POSKUSI V KEMIJI
CILJI:

• učenci spoznajo osnovni kemijski pribor,
• seznanijo se s pravili pri praktičnem delu,
• znajo izbrati pravilna zaščitna sredstva pri praktičnem delu,
• samostojno po navodilih izvajajo praktične vaje,
• razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi,
• izvajanje eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov, postavljanja zaključkov in ocenitev.

OPREDELITEV PREDMETA:

Izbirni predmet Poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom Kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.

Pri predmetu učenci spoznajo način eksperimentiranja. Sami izvajajo preproste eksperimente, sklepajo na rezultate, beležijo rezultate in poročajo. Spoznajo pravilna rokovanja z nevarnimi snovmi, pravilno shranjevanje le-teh in pravilno skladiščenje in uničevanje nevarnih snovi.

Učenci dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Poleg praktičnega dela si bodo učenci ogledali tudi nekaj predstavitev poskusov, ki so nevarni za delo in si jih bodo zato ogledali kot računalniško predstavitev.

Samostojno bodo poskušali s pomočjo literature zasnovati preprost eksperiment in ga tudi izvesti.

Učiteljica: ALMA KANDARE

 

DOSTOPNOST