PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

1. PRAVICE UČENCEV

Pravice učenca so:

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
 • da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • da mu je omogočeno pri pouku pridobiti dodatno razlago in nasvet,
 • da se pri pouku upošteva njegova radovednost in razvojne značilnosti, predznanje ter individualne posebnosti,
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
 • da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 • da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
 • da sodeluje pri ocenjevanju,
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

 

2. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Dolžnosti in odgovornosti učenca so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeške­ga dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-iz­obraževalne dejavnosti,
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da vestno in dosledno opravlja domače naloge,
 • da glede na svoje sposobnosti in zmožnosti sodeluje v projektih, tekmovanjih in srečanjih na šolskem, področnem in državnem nivoju,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila šolskega reda,
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
 • da se spoštljivo vede do drugih,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogo­vorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učen­cev.

 

2. 1 Pravila obnašanja in ravnanja

 1. 1. 1 Medsebojni odnosi

Dobri medsebojni odnosi in lepo urejena šola vplivajo na naše počutje. Če se dobro počutimo in razumemo, je tudi naše delo prijetnejše in uspešnejše. Vsak učenec je dolžan prispevati k dobri socialni klimi v razredu in zunaj njega ter v skupinah.

 • Učenci morajo poznati pravila lepega vedenja (bonton) in se po njih tudi ravnati:
  • vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in zunaj nje,
  • učenci učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo,
  • kadar se kdo pogovarja, počakajo in ne skačejo v besedo,
  • uporabljajo besede: prosim, hvala, oprostite,
  • lepih besed naj bi bilo v naših odnosih čim več, izogibamo se neprimernim besedam, žaljivkam, posmehovanju, poniževanju, kajti tisto, česar ne želimo sebi, ne namenjajmo drugim,
  • prihajajo letnemu času, vremenu in dejavnostim primerno oblečeni, obuti.
  •  
 • Vse probleme rešujemo sproti.
 • Vsakršna oblika nasilja je nesprejemljiva. Sem sodijo naslednja ravnanja:
  • fizično nasilje, npr. pretepi s poškodbami, namerno brcanje, odrivanje, lasanje, omejevanje gibanja,
  • verbalno nasilje, npr. žaljivke, zmerljivke s spolno in socialno vsebino, razširjanje lažnih govoric,
  • psihično nasilje, npr. socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, npr. zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah, zahteva po pomoči pri goljufanju,
  • spolno nasilje, npr. otipavanje, spolno nadlegovanje,
  • virtualno nasilje, npr. internetni blogi, klepetalnice, forumi, snemanja, družbena omrežja,
  • vse ostale oblike neustreznega vedenja.

 

 1. 1. 2 Obnašanje v šoli

 Prihod v šolo

 • Učenci, ki v šolo prijahajo peš, naj v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka ali dejavnosti. Vozači imajo organizirano jutranje varstvo vozačev.
 • Učenci, ki prihajajo v šolo peš, se poslužujejo varnih poti in upoštevajo pravila prometne varnosti.
 • Učenci, ki prihajajo v šolo s šolskim prevozom (kombi, avtobus), morajo med vožnjo upoštevati pravila prometne varnosti.
 • V šolo se učenci lahko pripeljejo tudi s kolesom, vendar samo tisti, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Šola ne zagotavlja varovanja koles.
 • Učenci do 7. leta starosti prihajajo v šolo in odhajajo iz nje le v spremstvu staršev oziroma druge osebe, starejše od 10 let s pisnim dovoljenjem staršev.
 • Učenci ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah.
 • Če učenec zamudi učno uro, učitelj vpiše v dnevnik, koliko časa je zamudil. Dvakrat letno se krajša zamuda lahko opraviči.
 • Ob prihodu v šolo se vsi učenci preobujejo v šolske copate in garderobo odložijo v garderobni prostor.
 • Obvezno je nošenje rumenih rutic do dopolnjenega 7. leta starosti.

 Odhajanje iz šole

 • Po končanih dejavnostih v šoli učenci takoj odidejo domov (peš ali s prvim šolskim prevozom, ki je na voljo).
 • Zadrževanje v šoli po zaključku vzgojno-izobraževalnega dela ni dovoljeno.
 • Igrišče za šolo in igrala pred šolo do 16.00 uporabljajo le učenci, ki so v vzgojno-izobraževalnem  procesu šole.
 • Vsi učenci vozači obiskujejo varstvo vozačev. Varstvo učencev vozačev poteka v za to določenih učilnicah pod nadzorom učitelja.
 • Starši lahko odpeljejo iz šole tujega otroka le s pisnim potrdilom njegovih staršev.
 • Učenec lahko izjemoma zapusti šolsko stavbo v času pouka, če za odsotnost pisno zaprosijo starši.
 • V primeru, da ima v času vzgojno-izobraževalnega dela učenec zdravstvene težave, pridejo po učenca starši ali druga pooblaščena oseba.           

 Oblačila in obutev

 • V šolskih prostorih morajo biti učenci obuti v šolske copate, uporaba natikačev iz varnostnih razlogov ni dovoljena.
 • Čisti športni copati so dovoljeni samo v telovadnici.
 • V šolskih prostorih je uporaba rolerjev, skirojev, rolk in obutve s kolesci prepovedana.
 • V šolskih prostorih upoštevamo kodeks oblačenja, ki je primeren za javne prostore.

 

Pouk  

 • Pouk se začenja ob točno določeni uri.
 • Za točen začetek so odgovorni strokovni delavci.
 • Zamujanje k pouku ni dovoljeno.
 • Učenci počakajo na učitelja v učilnici (1.-9. razred).
 • Učenec brez navodil učitelja ne odpira omar v učilnici in jemlje ven pripomočke za delo.
 • Učenci se predmetov, ki so na učiteljevi mizi (katedru) ne dotikajo, ne med poukom in ne med odmorom, razen, če jim to dovoli učitelj.

Domače naloge

 • Učenci opravljajo domače naloge in k pouku redno prinašajo šolske potrebščine. 

Skrb za nemoteno pedagoško delo

 • Na začetku in ob koncu učne ure se učenci in učitelj pozdravijo.
 • Med poukom učenci ne zapuščajo učilnic ali igrišča, to lahko storijo le z dovoljenjem učitelja.
 • Med odmori učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe.
 • Po končani uri lahko zapustijo učilnico, ko jim to dovoli učitelj.
 • Zadrževanje po hodnikih in motenje pedagoškega dela v času pouka ni dovoljeno.
 • Med poukom in odmori se v šolskih prostorih ne lovi, ne preriva, ne kriči in se ne spotika.
 • Učenci odhajajo na stranišče praviloma med odmorom.

    

Pouk predmetov s področja športa  

 • Na pouk športne vzgoje učenci od 1. do 4. razreda počakajo v matični učilnici, učenci od 5. do 9. razreda  pa na hodniku pred telovadnico. Vstop v telovadnico v času pouka je dovoljen samo ob dovoljenju in prisotnosti učitelja.
 • V telovadnico se med odmori ne hodi in se v njej ne zadržuje.
 • V telovadnici in na igrišču učenci ne smejo biti brez nadzora.
 • Plezanje ali obešanje po lestvi, vrveh, gimnastičnih orodjih in krogih brez nadzora ni dovoljeno.
 • Učenci se pred pričetkom ure preobujejo in preoblečejo v športno opremo.
 • Primerna oprema: majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali dres, spodnji del trenirke (ki jo učenec prinese s seboj), bombažne nogavice, šolski ali športni copati, ki so primerni za varno izvajanje športne vzgoje. »Skaterska« obutev ni dovoljena. Šola prej navedene primerne opreme ne izposoja.
 • Učenci, ki so opravičeni pouka športne vzgoje, pomagajo učitelju in spremljajo delo svojih sošolcev.
 • V telovadnici in na igrišču ni dovoljeno nošenje nakita, dolgi lasje morajo biti speti.
 • Med poukom športne vzgoje je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe, elektronskih iger.
 • Učenec s statusom perspektivnega/vrhunskega športnika ali mladega umetnika zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah.

Pouk naravoslovnih predmetov

 • Učenci, ki sodelujejo v skupini, so si dolžni mirno in sporazumno razdeliti naloge in delo.
 • Učenec na delovnem mestu poskrbi za varnost tudi z urejanjem in sprotnim čiščenjem delovne površine.
 • Učenec je na svojem delovnem mestu in ga ne zapušča brez vednosti in dovoljenja učitelja.
 • Preden učenec začne s praktičnim delom, poskrbi, da rokavi niso predolgi in preširoki, da so dolgi lasje speti ter roke umite pred in po delu. Pri nekaterih poskusih si nadenejo zaščitna oblačila.
 • Učenec strogo upošteva navodila za previdno delo z vsemi pripomočki, ki jih za delo potrebuje in jih ne pušča brez nadzora.
 • Učenec natančno upošteva učiteljeva pisna in ustna navodila za praktično delo. Če teh navodil ne posluša in upošteva, takoj konča s praktičnim delom, učitelj pa mu dodeli drugo delovno mesto in delo brez pripomočkov in pribora.

Pouk predmeta tehnike in tehnologije

 • Vstop v učilnico je v šolskih copatih.
 • Učenec natančno upošteva učiteljeva pisna in ustna navodila za praktično delo. Če teh navodil ne posluša in upošteva, takoj konča s praktičnim delom, učitelj pa mu dodeli drugo delovno mesto.
 • Učenec pri praktičnem delu upošteva pravila varstva pri delu in uporablja za to določena zaščitna sredstva (šolski copati, predpasniki, speti lasje, zavihani rokavi, zaščitna očala …).
 • Pri praktičnem delu morajo biti delovne mize urejene, orodje, ki ga učenec trenutno ne uporablja, pa pospravljeno. Sproti in po končanem delu je učenec dolžan za seboj počistiti z omeli, metlami in krpami …
 • Pri praktičnem delu učenec sami ne jemljejo orodij. Pred praktičnim delom učitelj pripravi na delovno mizo le orodja, ki jih bodo učenci potrebovali.
 • K strojem v učilnici tehnike in tehnologije ne sme pristopiti učenec sam brez prisotnosti učitelja. Pri delu s stroji je učenec dolžan dosledno upoštevati navodila za delo s strojem vključno z vsemi zahtevanimi zaščitnimi sredstvi.
 • Učenec zaganja stroj v prisotnosti učitelja.
 • Pri delu s stroji je prisoten le en učenec. Potrebno je upoštevati varnostno razdaljo, ki jo določa talna oznaka.
 • Napake na strojih in čiščenje stroja se opravlja le takrat, ko stroj miruje.
 • Pri delu z električnimi pripravami je treba uporabljati orodje z izolirnimi ročaji in se strogo držati varnostnih predpisov.
 • Dela z lahko vnetljivimi materiali opravljamo na določenih mestih, ki ne smejo biti blizu grelnih naprav in delovnih mest.
 • V učilnici za tehniko in tehnologijo mora biti gasilni aparat. Rok obnavljanja vsebine gasilnega aparata je določen in označen na nalepki na aparatu. Rokov se moramo točno držati. Za to skrbi hišnik.
 • V učilnici za tehniko in tehnologijo mora biti omarica za prvo pomoč. Prvo pomoč nudi učencu strokovni delavec, ki se ob nezgodi nahaja v učilnici. Po nudenju prve pomoči strokovni delavec obvesti o nezgodi razrednika, v nujnih primerih pa tudi zdravnika, reševalno službo in ravnatelja. O nezgodi, poškodbi in nudenju prve pomoči strokovni delavec napiše zapisnik.

 Pouk predmetov s področja likovne umetnosti

Učenci morajo obvezno prinašati s seboj k pouku likovni pribor in pripomočke, oziroma likovni material, ki jih naroči učitelj.

 • Učenci aktivno sodelujejo in upoštevajo navodila in nasvete učitelja pri uporabi zastavljenih likovnih nalog in ciljev pri izdelavi likovnega izdelka.
 • Učenci dosledno upoštevajo pisna in ustna navodila učitelja pri uporabi različnih likovnih materialov in orodij (grafični stroj, nožki za linorez in lesorez, škarje, lesno lepilo, različna barvila, ravnila …) pri praktičnem delu. Kdor pravil varnega dela ne upošteva, mu učitelj dodeli drugo nalogo, škodo poravna povzročitelj.
 • Učenci morajo negovati spoštljiv odnos do sošolcev in njihovih izdelkov, se jih ne dotikajo in na kakršenkoli način poškodujejo.
 • Učenci negujejo spoštljiv odnos do likovnih izdelkov učencev in ostalih umetnikov, kot učnega gradiva, ki so razstavljeni na razstavah v šolskih prostorih in galerijah.
 • Po opravljenem praktičnem delu so učenci dolžni pospraviti za seboj in zapustiti učilnico čisto in urejeno. Dežurni učenci zadnji zapustijo učilnico in poskrbijo, da so stvari na pravem in svojem mestu ter obvestijo učitelja.

 Pouk predmeta glasbena umetnost

 • Učenci med odmori ne smejo sami vklapljati Clavinove, nanjo igrajo lahko samo z dovoljenjem in v prisotnosti učiteljice.
 • Učenci ne smejo sami upravljati z avdio napravami v razredu, razen z dovoljenjem in v prisotnosti učiteljice/ učitelja.
 • Učenci upoštevajo navodila o skrbnem ravnanju z Orffovimi instrumenti, šolskimi ukulelami, po končanem igranju jih vedno pospravijo v za to določena mesta.
 • Za prenos klavirja in ostalih potrebščin za nastope (notna stojala, mize in Orffova glasbila) v telovadnico in nazaj v učilnico poskrbijo učenci, ki so določeni v tehnično ekipo za šolske nastope oz. obiskujejo šolske glasbene dejavnosti.

Pouk predmeta gospodinjstvo

 • Vstop v učilnico je v šolskih copatih.
 • Učenec natančno upošteva učiteljeva pisna in ustna navodila za praktično delo. Če teh navodil ne posluša in upošteva, takoj konča s praktičnim delom, učitelj pa mu dodeli drugo delovno mesto in delo brez pripomočkov in pribora.
 • Učenec pri praktičnem delu upošteva pravila varstva pri delu in uporablja za to določena zaščitna sredstva (šolski copati, predpasniki, speti lasje, zavihani rokavi …).
 • Pri praktičnem delu morajo biti delovne mize urejene, živila in aparati, ki jih učenec trenutno ne uporablja, pa pospravljeni v omarah. Sproti in po končanem delu je učenec dolžan za seboj pomiti in pobrisati umazano posodo, počistiti z omeli, metlami in krpami.
 • Učenec vklopi in dela z gospodinjskim aparatom v prisotnosti učitelja.
 • Čiščenje aparata učenec opravlja, ko je le-ta izključen iz omrežne napetosti.

 Podaljšano bivanje

 • Če učenci obiskujejo podaljšano bivanje, učitelj počaka z njimi, dokler jih ne prevzame učitelj OPB.
 • Učenec ne sme zapustiti skupine brez vednosti učitelja.
 • Starši pisno obvestijo učitelja v podaljšanem bivanju o izrednem odhodu otroka.
 • Ko pridejo starši po otroka, pokličejo učitelja po telefonu, ki otroka pošlje v garderobo. Starši počakajo otroka pred šolo.
 • Drugi starši lahko odpeljejo tujega otroka le s pisnim dovoljenjem njegovih staršev.

Knjižnični red in pravila

 • Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole ter vrtca. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.
 • Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice in čitalnice ter izposojo na dom; za potrebe pouka tudi dostop do elektronskih virov.
 • Knjižnica je odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.
 • Na dom si lahko uporabniki izposodijo knjižnično gradivo za 14 dni.
 • Rok izposoje je možno podaljšati še za 14 dni ali več (raziskovalno delo, tekmovanja …).
 • V izposoji imate lahko samo po en naslov knjige za angleško in nemško bralno značko.
 • Serijske publikacije si je možno izposoditi za največ 7
 • Mediotečnega gradiva (CD-romi, DVD, CD …) učencem ne izposojamo na dom. Prav tako ne izposojamo referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi).
 • V knjižnici je po medknjižnični izposoji možno dobiti tudi gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.
 • Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke. Zamudnikom ne izposojamo gradiva, dokler izposojenega ne vrnejo.
 • Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode v dogovoru s knjižničarko nadomesti z enakovrednim gradivom. Pri izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada se poškodovani in uničeni učbeniki obračunajo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20).
 • Na koncu šolskega leta je treba vse izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.
 • Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnati skrbno. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice.
 • Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo.
 • Prenosni telefoni morajo biti v knjižnici izključeni.
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Zamude učencev zaradi obiska šolske knjižnice pri pouku niso opravičljive. Učenec mora skrbeti, da se pravočasno vrne v razred.
 • Uporabniku, ki se ne ravna po knjižničnem redu, lahko knjižničarka po svoji presoji zmanjša uporabniške pravice.

Prehranjevanje

 • Učenci malicajo v učilnicah ali v jedilnici.
 • Učenci malicajo po drugi šolski uri.
 • Prepovedano je odnašanje in uživanje hrane v vseh učilnicah, na hodnikih, v avli, sanitarijah ter računalniški učilnici, knjižnici in telovadnici.
 • V času kosila se lahko v jedilnici zadržujejo le učenci, ki so naročeni na kosilo.
 • Učenci kulturno pojedo in pospravijo za seboj.

Uporaba mobilnih telefonov, pametnih naprav, predvajalnikov glasbe

 • V šoli je med vzgojno-izobraževalnim procesom, med odmori in pri dejavnostih ob pouku prepovedana uporaba mobilnih telefonov, pametnih naprav (pametne ure) in predvajalnikov glasbe, razen za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela po navodilu učitelja.
 • Dogovorjena pravila veljajo tudi za dejavnosti, ki so organizirane zunaj šole (ekskurzije, športni dnevi, naravoslovni  in tehniški dnevi, kulturni dnevi, šola v naravi, tabori).
 • V primeru nujnega telefonskega klica gre učenec v tajništvo ali k svetovalni službi.
 • Uporaba šolskega brezžičnega omrežja je prepovedana. Nedovoljeno uporabo šolskega brezžičnega omrežja bo šola obravnavala kot hudo kršitev pravil šolskega reda.

Prepoved fotografiranja, snemanja in druge omejitve

 • V šoli in v šolskem prostoru je med poukom, med odmori in vsemi drugimi dejavnostmi snemanje oziroma fotografiranje prepovedano.
 • Prepovedano je snemanje (s katerim koli tehničnim pripomočkom), fotografiranje šolskih prostorov, sošolcev, delavcev šole, razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole.
 • Prepovedano fotografiranje oziroma snemanje bo šola obravnavala kot hudo kršitev pravil šolskega reda.

Prinašanje prepovedanih predmetov

V šolo, v šolski prostor in na vse šolske dejavnosti je strogo prepovedano prinašanje oz. posedovanje:

 • orožja,
 • pirotehničnih sredstev in
 • drugih nevarnih predmetov, ki  se jih pri vzgojno-izobraževalnem delu ne potrebuje.

Enako velja za prinašanje, posedovanje oz. uživanje cigaret, elektronskih cigaret, vejpov, fug, drog, energijskih pijač in napitkov, alkohola in drugih škodljivih snovi.

 Pravila šolskega prevoza učencev

Učenci se morajo med vožnjo primerno obnašati in upoštevati predpise o varnosti cestnega prometa:

 • med vožnjo morajo biti pripeti z varnostnim pasom, če je ta nameščen,
 • vedno morajo sedeti na sedežu obrnjeni v smeri vožnje,
 • ne smejo motiti voznika in sopotnikov,
 • ne smejo stati ali hoditi na premikajočem se vozilu,
 • ne smejo vpiti in se prerivati.
 • Med prevozom na dejavnost, ki je organizirana v okviru šole, učenci ne uporabljajo mobilnih telefonov.

 Skrb za lastnino

 • Vsi smo dolžni skrbeti za skupno lastnino.
 • Vsak posameznik je dolžan skrbeti za svoje imetje in tudi za imetje drugih.
 • Tuje lastnine ni dovoljeno odtujevati, uničevati, skrivati, poškodovati.
 • O kraji in nastali škodi so učenci dolžni obvestiti učitelja oziroma vodstvo šole.
 • V primeru, da učenec namerno povzroča materialno škodo posamezniku ali šoli, je to dolžan povrniti.
 • Učenci dragocenih predmetov in denarja ne nosijo v šolo. Šola ne nosi odgovornosti za odtujitev.

 Garderoba

 • Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v varne šolske copate z nedrsečim podplatom.
 • Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi, na obešalnih stenah.
 • Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
 • Po končanem pouku učenci svoje copate odnesejo domov ali jih pospravijo v svoje vrečke, ki so v garderobi.

Najdeni predmeti

 • Najdene predmete učenci odnesejo v tajništvo šole.
 • Pozabljena oblačila, ki jih učenci do konca šolskega leta ne bodo prevzeli,  jih bo šola oddala v humanitarne namene.

Urejanje šolskih stavb in zunanjega šolskega prostora

 • Učenci morajo zapustiti učilnico urejeno, prav tako pa morajo paziti na higieno v sanitarijah ter skrbeti za čistočo v šoli in okrog nje.
 • Dolžnost oddelka je, da še posebej skrbi za matično učilnico.
 • Vsi uporabniki šolskih prostorov in zunanjih površin so dolžni skrbeti za čisto okolje.
 • Vsi učenci so dolžni upoštevati usmeritve Ekošole z ločevanjem odpadkov.

Naloge dežurnih učencev

 • Dežurna učenca v razredu imenuje učitelj.
 • Če učitelja več kot 5 minut po začetku pouka še ni, dežurni učenec obvesti ravnatelja ali drugega delavca šole.
 • Učitelju na začetku ure sporoči manjkajoče učence.
 • Učitelju pomaga pri pripravi in pospravljanju učil.
 • Skrbi za urejenost učilnice, prinašanje in odnašanje malice ter poskrbi, da učenci pospravijo za seboj.
 • Dežurni učenci – med dežurstvom pripravijo stole v jedilnici, med malico pomagajo raznesti hrano po šoli, po kosilu pobrišejo mize in pospravijo stole.

Zlata Aljoševa pravila za učence

 • V šoli se pozdravljamo.
 • V šoli nosimo šolske copate.
 • Do ostalih se vedemo tako, kot bi želeli, da se drugi vedejo do mene.
 • Če odpreš, zapri.
 • Če prižgeš, ugasni.
 • Varčuj s papirnatimi brisačami, toaletnim papirjem, vodo, elektriko.
 • Če narediš škodo, jo popravi ali pokliči na pomoč nekoga, ki to lahko naredi.
 • Če si sposodiš, pazi na to in vrni.
 • Če umažeš, počisti.
 • Če premakneš, vrni na svoje mesto.
 • Če te ne zadeva, pusti stvar, kjer je.
 • Po hodnikih in stopnicah hodimo in se spoštljivo pogovarjamo.
 • Ne skopari s pohvalo.

 

3. POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL, VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

3. 1 Kršitve

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev.

 1. 1 Lažje kršitve

 Lažje kršitve so dejanja in ravnanja, ki niso v skladu s pravili šolskega reda, pravilniki in dogovori ter nimajo težjih ali trajnejših posledic za udeležene osebe in ne povzročijo večje materialne škode na objektih, opremi ali osebni lastnini, posledice dejanj ali ravnanja pa se z ustreznimi aktivnostmi lahko popravijo.

Primeri lažjih kršitev

 • Nestrpnost do učencev in zaposlenih.
 • Neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti.
 • Neredno pisanje domačih nalog.
 • Izmikanje in nesodelovanje na dnevih dejavnosti, v projektih, na tekmovanjih in srečanjih.
 • Zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim.
 • Motenje učencev in zaposlenih pri delu.
 • Nespoštljivo obnašanje do drugih (kričanje, zmerjanje, žaljenje, kletvice …).
 • Nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole in šolske okolice, dogovorjenih v oddelčni skupnosti ali šolskem parlamentu.
 • Neupoštevanje navodil delavcev šole.
 • Neupoštevanje pravil šolskega reda.
 • Nespoštljiv odnos do hrane.
 • Uporaba mobilnega telefona in pametnih naprav.

 

 1. 1. 2 Težje kršitve

 Težje kršitve so dejanja in ravnanja, ki grobo kršijo pravice udeleženih oseb ali imajo za posledico večjo materialno škodo.

Primeri težjih kršitev:

 • Tri do petkrat ponovljena ista lažja kršitev (odvisno od vrste kršitve ter presoje učitelja),
 • Ogrožanje varnosti drugih učencev in zaposlenih.
 • Neodgovorno ravnanje s premoženjem ter lastnino učencev in zaposlenih, s čimer se povzroča materialna škoda,
 • ponavljajoče istovrstne kršitve šolskih pravil,
 • neopravičeni izostanki od pouka;
 • grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (uporaba žaljivk, zmerljivk, razširjanje lažnih govoric,
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev in obiskovalcev šole,

 

 • 1. 3 Najtežje kršitve

 Najtežje kršitve so dejanja in ravnanja, ki ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih ali grobo posegajo v integriteto drugih oseb ali pomenijo dejanja z elementi kaznivega dejanja ipd.

Primeri najtežjih kršitev:

 • Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico najtežjo kršitev,
 • laganje z namenom prikrivanja težjega kaznivega dejanja,
 • psihično nasilje, socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, goljufanje in napeljevanje k temu, virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih učencev in delavcev šole;
 • spolno nasilje, npr. otipavanje in nadlegovanje učencev ali delavcev šole;
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali življenje te osebe,
 • nedovoljeno snemanje oziroma fotografiranje med poukom, med odmori in vsemi drugimi dejavnostmi v šoli in v šolskem prostoru;
 • odtujitev šolske dokumentacije in popravljanje ter vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo;
 • uničevanje uradnih dokumentov in ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih ter listinah, ki jih izdaja šola;
 • uničevanje, ponarejanje, odtujitev in zamenjava  preizkusov znanja;
 • odtujitev, sodelovanje pri odtujitvi in posedovanje lastnine šole, lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šolskih prostorih, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah, taborih in šoli v naravi;
 • kajenje in prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev (kot so energijski napitki in izdelki, ki vsebujejo alkohol …) in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu;
 • zloraba interneta;
 • nedovoljena uporaba šolskega zaščitenega brezžičnega omrežja;
 • prinašanje prepovedanih predmetov v šolo;
 • ogrožanje varnosti, zdravja in življenja učencev in delavcev šole.

Kadar tako določajo predpisi, šola o storitvi najtežje kršitve in o storilcu obvesti ustrezno inštitucijo (policijo, CSD).

3. 2 Vzgojni postopki

Vzgojne postopke in ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpolnjuje svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi postopki in ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli). Predlog za začetek vzgojnega postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec šole.

Šola vodi zapise o vzgojnih postopkih.

V primeru storjene kršitve (lažja, težja, najtežja) navzoči učitelj izdela Zapisnik o dogodku (Priloga 1) in jo preda razredniku. Na zapisnik učitelj zapiše datum, uro in predmet, kratek opis storjene kršitve, udeležence, odziv učitelja na učenčevo neprimerno vedenje (predlog vzgojnega ukrepa) in podpis učitelja.

 

3.3. Vzgojni ukrepi

 Vzgojni ukrepi se lahko uporabijo v primeru kršitev, ki izhajajo iz neizpolnjevanja pravil obnašanja in ravnanja.

 • Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, pomoči in vodenjem učenca k spremembi neustreznega vedenja in ravnanja. Pri tem sodelujejo strokovni delavci šole, učenec in starši, ki skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov.
 • Vzgojni ukrepi se uporabijo ob kršitvah šolskih pravil, če drugi vzgojni postopki niso zalegli.
 • O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše (predhodno ali naknadno).
 • Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa.
 • Na podlagi strokovne odločitve se ukrep izvede.
 • Strokovni delavci vodijo zapise o razlogih za uporabo vzgojnih postopkov in ukrepov.

Vzgojni ukrep je lahko:

 • Ustno opozorilo.
 • Presedanje: učenca presedemo tako, da ne moti ostalih.
 • Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku (ko je vključen v druge dejavnosti).
 • Zagotovitev varnega prostora učencu za umirjanje izven razreda.
 • Telefonski pogovor s starši: starše pokliče strokovni delavec ali pa pokliče učenec sam in pove za svoj prekršek.
 • Pisno obvestilo staršem.
 • Redni tedenski kontakti s starši, pogostejši prihodi staršev v šolo in razgovori.
 • Javno opravičilo: od učenca se lahko zahteva javno opravičilo prizadetim. Starši morajo biti seznanjeni z dogodkom. O opravičilu se mora učenec pogovoriti s starši, s prizadetim učencem oz. z učiteljem in opravičilo doma najprej pripraviti.
 • Prehrana: zaradi neprimernega vedenja v jedilnici ali v učilnici učenec lahko izjemoma hrano zaužije izven svoje skupine ali s časovnim zamikom, vendar v istem odmoru.
 • Zadržanje na razgovoru po pouku: v času bivanja v šoli lahko strokovni delavec z učencem opravi po pouku razgovor ali drugo vzgojno dejavnost, npr. pisanje domače naloge (po predhodnem obvestilu staršev/skrbnikov).
 • Povračilo škode: če je škoda nastala zaradi namernega delovanja povzročitve škode šolskega inventarja ali tuje lastnine (drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole), starši škodo v celoti poravnajo.
 • Restitucija (povračilno dobro delo): učenec se sooči s posledicami svojega ravnanja, prevzame odgovornost in poskusi sam ali ob pomoči poiskati način, s katerim popravi svojo napako. Povračilno dobro delo učenec opravi izven časa pouka, v glavnem odmoru ali po pouku. Pobudnik ukrepa opravi vse aktivnosti v zvezi z ukrepom (spremljanje dela, obvesti razrednika; če je potrebno, obvesti starše in jih zaprosi za soglasje).
 • V primeru težjih kršitev, se učiteljski zbor, lahko odloči o odvzemu pravic do udeležbe na različnih šolskih dejavnostih.
 • Premestitev v drug oddelek/skupino

Kadar učenec po izrečenem drugem vzgojnem opominu nadaljuje s kršitvami kljub aktivnostim, zabeleženim v individualiziranem vzgojnem načrtu, se lahko izvede premestitev v drugo skupino.

 • Prešolanje učenca na drugo šolo

Kadar učenec s kršitvijo ogroža življenje in zdravje učencev ali delavcev šole oziroma če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, lahko šola iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev. Postopek prešolanja določa Zakon o osnovni šoli (54. člen).

 

 1. 3. 1 Druga ravnanja ob kršitvah:
 • Ukrepanja v primeru neopravičenih ur:
 • 5 neopravičenih ur: razrednik pokliče starše in jih opozori na izpolnjevanje njihovih obveznosti do šolanja otroka,
 • 10 neopravičenih ur: pisno obvestilo staršem,
 • 20 neopravičenih ur: razrednik pokliče starše in učenca na osebni razgovor,
 • 30 neopravičenih ur: obvestilo Centru za socialno delo,
 • 40 neopravičenih ur in več: predlog prekrškovnemu organu (Inšpektorat RS za šolstvo in šport).
 • Odvzem mobilnega telefona in drugih pametnih naprav (pametna ura)

Ob uporabi mobilnega telefona ali pametne ure strokovni delavec učencu le-te naprave odvzame in jih preda v tajništvo. Starši prevzamejo aparat v tajništvu.

 • Ukrepanje ob vnosu nevarnih predmetov in snovi v šolo

V primeru, da je učenec v šolo prinesel nedovoljene predmete (sredstva in snovi), je potreben takojšen odvzem nevarnih predmetov, sledi obvestilo staršem in policiji.

 • Pregled šolske torbe in osebnih stvari

Ob sumu odtujitve osebnih ali šolskih predmetov in lastnine oziroma ob sumu na posedovanje prepovedanih predmetov oz. substanc se učencu lahko pregleda šolska torba oz. žepi na naslednji način: učenec v prisotnosti dveh strokovnih delavcev sam izprazni vsebino šolske torbe in žepov ter jo zloži na klop/mizo. O tem razrednik obvesti starše.

 

 1. 3. 2 Postopnost pri izrekanju vzgojnih ukrepov

Kršitve pravil delimo na lažje, težje in najtežje.

Učitelj, ki je bil priča lažji kršitvi hišnega reda, se skladno s svojim pedagoškim vedenjem odloča o obravnavi kršitve, in sicer glede na osebnostne značilnosti in razvojno stopnjo učenca, okoliščine, predhodne izkušnje ipd.

»Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa za kršitve, morajo razrednik, ravnatelj in učiteljski zbor upoštevati postopnost in/oziroma ustreznost (glede na vrsto dejanja oziroma ravnanja) uporabe posameznih vzgojnih ukrepov, določenih s tem pravilnikom.

Strokovni delavci šole oziroma pristojni organi šole pri vzgojnem postopanju in ukrepih pred izrekom vzgojnega opomina predhodno izvedemo vse mogoče pedagoške in strokovne aktivnosti z učencem, starši, svetovalno službo, da učenec po storjeni kršitvi le-teh ne bi več izvajal.

Kadar učenec kljub predhodnemu vzgojnemu delovanju stori težjo ali najhujšo kršitev, razrednik prične z dejanji za uvedbo postopka za izrek vzgojnega opomina.

Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti osnovnih pravic učencev (obvezno osnovnošolsko izobraževanje, pravica do oblike izobraževanja, učni jezik, varstvo pravic manjšin, pravice romske skupnosti, tuji državljani, izobraževanje učencev v bolnišnici, izobraževanje nadarjenih učencev, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami in z učnimi težavami, zdravstveno varstvo učencev) ter pravic, navedenih od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli (obiskovanje pouka, perspektivni učenci, oprostitev, izostanki, prešolanje, podaljšan status učenca, brezplačni prevoz, prehrana).

 

 1. 3. 3 Postopek izrekanja vzgojnih ukrepov (ZOsn 60. f in 60. g člen)

 Učitelj, ki je priča kršitve učenca, lahko po svoji pedagoški presoji takoj ukrepa, se z učencem pogovori in naredi zapis dogodka (Priloga 1).

 • Učitelj zapis dogodka posreduje razredniku, ki zapise hrani in vodi evidenco.
 • Razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oz. s strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovor
 • O kršitvah in izvedenih vzgojnih ukrepih učenčeve starše obvešča praviloma razrednik, lahko pa tudi učitelj, ki je bil priča kršitvi.

 

 1. 4 Vzgojni opomini

 Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.

Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.

Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku.

Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor.

O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke.

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor.

4. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE

 

Šola vzgojno deluje tudi z izrekanjem pohval, priznanj in podeljevanjem nagrad. Vrste priznanj, pohval in nagrad ter postopek izrekanja le-teh določa vzgojni načrt šole.

 

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV

 

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore,
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku,
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva,
 • organizirajo različne akcije in prireditve,
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

 

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev in podobno. Dejavnosti šolske skupnosti potekajo v okviru Vrtiljaka meseca.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

 

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

 • Pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu učenca v šolo, sicer so te ure neopravičene brez možnosti opravičevanja za nazaj. Ne glede na določbo prejšnjega stavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga starši iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.
 • Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih razrednik obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
 • Če je učenec odsoten od pouka več kot pet dni, razrednik lahko zahteva zdravniško opravičilo.
 • Odsotnost od pouka in dejavnosti: izostanek od šolske ure lahko dovoli samo učitelj, ki tisto uro poučuje v razredu. Izostanek dveh ali več ur od pouka dovoli razrednik. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri, mora biti pri tej uri prisoten.
 • Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku napovejo vsaj pet dni pred odsotnostjo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ 5 dni v šolskem letu. V času odsotnosti se učenci ne smejo zadrževati v šolskem prostoru, temveč so v oskrbi staršev (skladno s 53. členom Zakona o osnovni šoli).

 

7. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Dežurstva

Za red in varnost v šolskih prostorih skrbijo dežurni učitelji in drugi delavci šole. V času jutranjega varstva, varstva vozačev in med odmori (na hodnikih) poteka organizirano dežuranje strokovnih delavcev tako, kot je določeno v planu dežuranja.

Vsi učenci morajo upoštevati njihova navodila.

 Zagotavljanje varnosti učencev in delavcev šole

Učenci se v šolskih prostorih gibljejo umirjeno in tako zagotavljajo varnost. Prepovedano je tekanje, spotikanje, prerivanje, kričanje. 

Med vzgojno-izobraževalnim in drugim delom šola zagotovi varnost za učence in delavce šole v skladu:

 • s Pravili šolskega reda,
 • z Izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • s Požarnim redom (pravila in ravnanje v primeru požara in ob elementarnih nesrečah).

Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko samostojno sodelovali v prometu. Starši morajo otroka pripraviti, da bo lahko samostojno in varno sodeloval v prometu. Otrok do 7. leta starosti mora imeti ustrezno spremstvo na poti v šolo in domov.

Ker so šolske poti naših šolarjev zelo prometne in polne nevarnosti, želimo posvetiti posebno pozornost prometni vzgoji in skrbi za varno pot v šolo in iz nje. V ta namen na šoli izvajamo številne aktivnosti:

 • rumene rutice za prvošolčke,
 • prometna vzgoja pri urah pouka,
 • obisk policistov in učni sprehod z njimi po bližnji okolici šole,
 • kolesarski krožek in kolesarski izpit v 5. razredu,
 • načrt varnih poti v šolo.

 

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

Učence želimo naučiti, kako ohraniti in krepiti zdravje. Šola v skrbi za izboljšanje zdravja in higienskih navad naših otrok tesno sodeluje z zdravstvenim domom:

 • sistematski pregledi učencev v 2., 4., 6. in 8. razredu, ki jih opravi šolska zdravnica zdravstvene enote Nova vas.
 • sistematski pregledi zob in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob,
 • tekmovanje za čiste zobe,
 • preventivne zdravstvene delavnice.

 

            žig                                        Robert Grom, ravnatelj

                                                              

Učiteljski zbor je potrdil predlog sprememb dne: 19.9.2023.

 Svet zavoda  potrdil predlog sprememb Pravil šolskega  reda dne:

DOSTOPNOST