TEL/FAX: 01 7098 014
 

VARNA POT V ŠOLO

Prometno varnostni načrt

NAČRT ŠOLSKIH POTI

 VARNA POT – NAČRT 2019/20

 Ravnateljica: Milena Mišič
Pripravila: Anica Zabukovec   v sodelovanju z SPV občine Bloke
Predsednik: David Hiti

 1. Uvod

 Načrt varnih šolskih poti na območju občine Bloke je namenjen varovanju otrok in mladostnikov, ki po počitnicah zopet vsakodnevno postanejo udeleženci v prometu, v okolici šole, na poti v šolo in nazaj domov, ter tudi na raznih dejavnostih izven šolskega okoliša.

S preventivnimi aktivnostmi bomo sodelovali s člani SPV Občine Bloke:

 • predstavnikom policijske postaje Cerknica Vojkom Mlakarjem
 • s predstavnikom upravljalca cest režijskega obrata občine Bloke Davidom Hitijem,
 • s Francem Maroltom – predstavnikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Cerknica,
 • z Zdravkom Avscem, predstavnikom redarstva Postojna,
 • s predstavnikom gasilskega društva Zmagom Ponikvarjem,
 • predstavnikom društva upokojencev Alojzijem Mazije

Naši osnovni cilji so:

 • – zagotoviti otrokom, učencem varno pot v šolo in domov
 • – izobraževati otroke, učence o varnosti njih in ostalih udeležencev v prometu, s poznavanjem varnega gibanja v prometu, varne opreme (svetla oblačila, odsevniki – predvsem ob slabši vidljivosti), varne opreme prevoznih sredstev (koles, skirojev, rolerjev, motorjev in avtomobilov)
 • – spodbujati udeležence prometa h kulturnemu, odgovornemu vedenju in medsebojnemu spoštovanju, ki naj bo zgledno in spodbudno, še posebej za najmlajše in ranljivejše udeležence v cestnem prometu (šolarji – predvsem v vlogi pešcev in kolesarjev)
 • – zagotavljati varnejšo cestno infrastrukturo in sproti odpravljati nevarnosti na šolskih poteh

Načrt varnih šolskih poti za OŠ Toneta Šraja Aljoše je dokument, ki je namenjen šoli (njenim učencem in zaposlenim), staršem oziroma skrbnikom otrok in lokalni skupnosti.

˝V kontekstu zakonske pravice do brezplačnega prevoza ter s tem povezano presojo ogroženosti varnosti učenca na poti v šolo, vse prevečkrat pozabljamo na odgovornost staršev, ki so zakonsko dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom, ko je ta udeležen v cestnem prometu (7. člen Zakona o pravilih cestnega prometa). Starši so odgovorni in presojajo tudi samostojno sodelovanje svojih otrok v cestnem prometu (87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa) ter za to prevzamejo odgovornost.˝  (Javna agencija RS za varnost prometa, 2016, p.13)

 2. Prometna varnost naših otrok in učencev

Nekateri naši učenci prihajajo v šolo peš, drugi kot potniki v osebnem avtomobilu, največ se jih pripelje z avtobusom in kombijem, v manjšini pa so kolesarji.

˝KLJUČNI PREVENTIVNI NAPOTKI ZA PRAVILNO RAVNANJE ŠOLARJA V CESTNEM PROMETU:

 • Ø Zakon o pravilih cestnega prometa poudarja odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikv otrok, in sicer so le-ti dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. Otroci opazujejo naše ravnanje in ga skušajo posnemati, zato je vloga staršev pri vzgoji otroka za pravilno ravnanje v cestnem prometu izrednega pomena.
 • Ø Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. V cestnem prometu smejo samostojno sodelovati šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.˝ (Agencija RS za varnost prometa, 2016, p.23)

SLIKA1

(Agencija RS za varnost prometa, 2016, p.23)

O varstvu otrok govori tudi  87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP-UPB2 (Uradni list RS, št. 82/2013), ki pravi:

(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev.

(2) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.

(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

(4) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno če se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu.

(5) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni prometni znak “Ustavi!”, s katerim ustavi prometni tok vozil in omogoči otrokom varno prečkanje vozišča.

(6) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo pred prehodom za pešce in pustiti otroke mimo.

(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.

(9) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, mora pooblaščena uradna oseba obvestiti njegove starše, skrbnike oziroma rejnike.

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.

_________________________________________________________________________________

 

Učenci, ki so bolj oddaljeni od šole, imajo zagotovljen prevoz v šolo in domov. Učenci, ki pridejo s šolskim prevozom, ali tisti, ki čakajo na šolski prevoz, imajo zagotovljeno varstvo. To določa  56. člen Zakona o osnovni šoli – ZoOŠ(Uradni list RS št. 12/96), ki pravi:

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo

3. Informacije o šoli in vrtcu

Šolski okoliš iz katerega prihajajo učenci v OŠ Toneta Šraja Aljoše predstavljajo naslednja naselja:

 • Andrejčje,
 • Benete,
 • Bočkovo,
 • Fara,
 • Glina,
 • Godičevo,
 • Gradiško,
 • Hiteno,
 • Hribarjevo,
 •  Hudi Vrh,
 • Jeršanovo,
 • Kramplje,
 • Lahovo,
 • Lepi Vrh,
 • Lovranovo,
 • Malni,
 • Metulje,
 • Mramorovo pri Lužarjih,
 • Mramorovo pri Pajkovem,
 • Nemška vas na Blokah,
 • Nova vas,
 • Ograda,
 • Polšeče,
 • Radlek,
 • Ravne na Blokah,
 • Ravnik,
 • Rožanče,
 • Runarsko,
 • Sleme,
 • Strmca,
 • Studenec na Blokah,
 • Studeno na Blokah,
 • Sveta Trojica,
 • Sveti Duh,
 • Škrabče,
 • Škufče,
 • Štorovo,
 • Topol,
 • Ulaka,
 • Velike Bloke,
 • Veliki Vrh,
 • Volčje,
 • Zakraj,
 • Zales,
 • Zavrh

SLIKA2

 

4. Vozni red

 

VOZNI RED – ODPRI

5. Zbrana pravila varnosti, ki so namenjena otrokom v cestnem prometu

5.1. Varnost otrok

Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugim udeležencev. Šola in starši s svojim zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.

Ø  Rumena rutica – učenci prvega in drugega razreda osnovne šola morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okrog vratu.

Ø  Varovanje otrok

Pri varovanju otrok na prehodu za pešce mora oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča:

 • biti stara najmanj 21 let,
 • oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in sme uporabljati predpisan, obojestransko označeni prometni znak »Ustavi«.

Ø  Spremstvo v prvi razred

Na poti v prvi razred šole ter domov mora učenec ( do dopolnjenega 7 leta starosti) imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci, poleg staršev so otroci starejši od 10 let, če to pisno dovolijo starši ali skrbniki.

Ø  Vožnja s kolesom

Učenec mora imeti med vožnjo s kolesom ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Kolo mora biti ustrezno opremljeno. Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanjuprometnih razmer spremlja največ dva otroka.

Ø  Prevoz učencev z avtobusom in kombijem

Učenci se v šolo in iz nje prevažajo tudi s kombiji ali avtobusom. Upoštevati morajo pravila vedenja.

5.2 Šolski avtobus in kombi

Otroci, ki uporabljajo šolski prevoz, morajo upoštevati naslednja pravila:

 

ŠOLSKI PREVOZI – PRAVILA VEDENJA

Pravila vedenja se predstavi učencem in njihovim staršev v začetku šolskega leta

POSTAJALIŠČE

 • če je temno, na poti do postajališča uporabimo kresničko ali odsevni trak
 • učenci 1. in 2. razreda so obvezno opremljeni z rumeno rutico
 • vozilo čakamo na postaji ali mestu, kjer avtobus ustavlja (pet minut pred prihodom)
 • vozilo čakamo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj tri korake od roba vozišča)

VSTOP

 • počakamo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in nam voznik dovoli vstop
 • v avtobus, kombi vstopamo posamezno brez prerivanja
 • če nas na avtobus čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja vstopamo v vozilo
 • pazimo, da nam vrata ne priprejo ohlapnih oblačil, šolske torbe ipd.

SEDEŽ, VARNOSTNI PAS

 • v vozilu poiščemo prost sedež in se pripnemo z varnostnim pasom
 • na enem sedežu sedi le en potnik
 • med vožnjo ves čas sedimo
 • med vožnjo ne vstajamo ali hodimo po vozilu
 • med vožnjo smo obrnjeni v smeri vožnje
 • med vožnjo se ne presedamo

RED, ČISTOČA, OBNAŠANJE

 • v vozilu ne jemo in ne pijemo
 • v vozilu ne puščamo smeti
 • v vozilu ne uničujemo opreme namenoma ali iz malomarnosti
 • če povzročimo škodo, smo dolžni povrniti stroške
 • v vozilu se kulturno obnašamo (ne vpijem, ne zadržujem prostega sedeža, se ne prerivam, prepiram, pretepam…)

VOZNIK in SOPOTNIKI

 • med vožnjo ne motimo voznika
 • do voznika, učencev in spremljevalcev smo prijazni in vljudni
 • posebej smo pozorni na mlajše učence – če je potrebno, jim pomaga

IZSTOP

 • počakamo, da se avtobus ustavi in si šele takrat odpnemo varnostne pasove
 • izstopamo pri zadnjih oz. srednjih vratih
 • po izstopu počakamo, da avtobus ali kombi odpelje in šele nato nadaljujemo svojo pot
 • če moramo na poti domov prečkati cesto, se pred tem prepričamo, da je cesta prosta in jo varno prečkamo

NAVODILA in OBVEŠČANJE

 • upoštevamo dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev
 • v kolikor bomo kršili pravila, bo voznik o tem obvestil šolo, šola pa starše
 • morebitne težave šola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši in učencem

6. Ukrepi in dejavnosti za varnost učencev v šolskem letu 2019/20

 1. Iz šolske publikacije 2019/20:

Preventiva na področju prometne varnosti v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policistom g. Vojkom Mlakarjem, zadolženim za delo z  našo šolo s Policijske postaje Cerknica, izvajamo:

 • Varna pot v šolo –praktični prikaz in ogled varnih poti v šolo za učence 1., 2. in 3. razreda
 • Priprava učencev 5. razreda na kolesarski izpit –pregled izpravnosti koles, varovanje izpitne proge.
 • Skupaj z avtošolo organiziramo teorijo za opravljanje izpita za kolo z motorjem, praktični del otroci opravljajo v Postojni.
 • Bodi viden –ostani previden akcija nošenja kresničk za starejše občane.
 • Policija izvede pregled voznika, avtobusa ali kombija pred vsakim odhodom učencev na ekskurzijo
 1. Začetek šolskega leta
 2. Na šolskih poteh bodo postavljene opozorilne table »Šolska pot«.
 3. Na šoli bomo učence opozorili na Nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, ki bo trajala od 1. do 13. oktobra 2019. Njen namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s poudarkom na varnosti otrok in starejših udeležencev v prometu. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke. Zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo za svojo vidnost, opozarja Agencija za varnost prometa, ki bo za namen boljše vidnosti pešcev razdelila 16.000 odsevnih teles po vsej Sloveniji. Voznike pozivajo, da pešcem odstopijo prednost na prehodih ter prilagodijo hitrost vožnje, posebej v naseljih, pešce pa opozarjajo, naj se vedno prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje. Agencija opozarja še na odvračanje pozornosti od dogajanja v prometu zaradi vse pogostejše uporabe mobilnih telefonov in razširjene uporabe družbenih omrežij ter na nove oblike e-mobilnosti, kot so e-skiroji. Za namene spodbujanja varne mobilnosti otrok je Agencija letos kot novost pripravila učno gradivo z naslovom Učenec pešec.
 4. Ø  prvošolčki prejmejo rumene rutice in navodila s strani policista,
 5. Ø  na roditeljskih sestankih policist starše opozori na varno vožnjo, pripenjanje z varnostim pasom in njihovo vlogo pri vzgoji in varstvu otrok v prometu,
 6. Ø  učitelj razrednik se z učenci pogovori o najbolj varni šolski poti, pravilih vedenja na šolskem avtobusu, varni vožnji s kolesom ter učencem poda osnovne prometno – varnostne vsebine
 7. Ø  pred pričetkom pouka bomo pregledali pešpoti in različne variante predlagali učencem iz naselij Nova vas, Nemška vas in Fara, dokler se obnovitvena dela na regionalni cesti skozi Novo vas ne dokončajo
 8. Ø  postavitev znakov – šolska pot/vozite previdno (v okolico šole)
 9. Ø  varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce, v sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti, civilne zaščite in policijsko postajo Cerknica, redarstvom Postojna

5. Bodi preViden – 4. razred

 • učenci pišejo pisma svojim starim staršem, v katerih jih opozarjajo na uporaboodsevnih teles,
 • z akcijo opozarjamo učence, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev.

6. Projekt policist Leon svetuje – 5. razred, v sodelovanju s PP Cerknica in policistom Vojkom Mlakarjem

 • učenci se seznanijo z odnosom do neznanih oseb, s pravilno rabo pirotehničnihsredstev in pomembnimi prometnimi vsebinami.
 • Pri učnem predmetu spoznavanje okolja obravnavajo gibanje v prometu, varno pot v šolo

7. Usposabljanje za vožnjo kolesa – 5. razred, v sodelovanju s PP Cerknica in policistom Vojkom Mlakarjem

 • Srečanje s policistom, pogovor o vključevanju v promet, varnostni napotki,…
 • učenci pridobijo teoretična in praktična znanja o prometnih znakih, pravilih in

ustreznem ravnanju v prometu. Po pregledu opreme koles sledi praktično usposabljanje na spretnostnem poligonu in praktično usposabljanje v dejanske okolišu šole. Sledi še praktična izpitna vožnja. Učenci prejmejo nalepke Varno kolo.

8. Bistro glavo varuje čelada – 5. razred

Temeljni cilj je zmanjšati število poškodb med kolesarji, kar lahko zagotovimo z uporabo kolesarskih čelad. V okviru finančne podpore SPV se vsakemu učencu podari kolesarska čelada.

9. OZNAČITEV »VARNE ŠOLSKE POTI«

Učenci od 6. do 9. razreda se bodo pri pouku TIT ali pri razrednih urah seznanili in se pogovarjali o svojih šolskih poteh, podali svoje predloge in pripombe. Njihove starše bomo na roditeljskih sestankih povprašali o tem in jih vzpodbudili k podajanju konstruktivnih predlogov za morebitne izboljšave.

10. SPOZNAJMO PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT ŠOLE

V šestem razredu pri pouku tehnike in tehnologije učenci  podrobneje spoznajo prometno-varnostni načrt  šole. Učence in njihove starše bomo v okviru pouka, govorilnih ur in roditeljskih sestankov pozvali, naj bodo pozorni na prometno varnost svojih otrok in naj morebitna opažanja o nepravilnostih nemudoma posredujejo pristojnim v šoli in na Občini Bloke.

11. OBNAŠANJE V PROMETU

V okviru rednega pouka bo v vseh razredih pri uvodnih razrednih urah poudarek na:

 • varni poti v šolo,
 • varnosti otrok v avtomobilu,
 • etiki obnašanja v prometu,
 • pomenu ustrezne kolesarske opreme,

– poznavanju prometnih predpisov in

 • vrednotenju lastnega ravnanja v prometu.

7. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Šola bo v sodelovanju z Svetom za preventivo in vzgojo občine Bloke in Policijsko postajo Cerknica posodabljala načrt Varnih šolskih poti ter z njim seznanila vse učence na šoli. O aktivnostih v okviru projekta Varna šolska pot bo poročala na šolski spletni strani, kjer so učencem in staršem ponujene tudi ostale informacije na temo prometa.

Pridružili se bomo aktivnostim lokalne skupnosti in organizacij, povezanih s prometno problematiko.

Neorganiziran prevoz otrok v šolo

 – starši oz. skrbniki, sorodniki, znanci, …

Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo, se morajo zavedati odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Starši morajo biti v prometu zgled otrokom, upoštevati morajo cestno prometne predpise in se kulturno obnašati. Le tako lahko poskrbimo za učinkovit prenos dobre prometne vzgoje na učence oz. otroke.

Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je treba, da otroci sedijo pripeti na zadnjih sedežih do 12. leta. Za mlajše otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki morajo imeti ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež pravilno uporabljamo in da upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega sedeža ne uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež.

Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je dovolj parkirnih mest.  Na tem mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta ob krožnem križišču, pred občino, pošto, lekarno, pred zdravstvenim domom, pri dvorani Bloški smučar oz., da ne puščajo avtomobila sredi označenih intervencijskih in dovoznih poti ali na avtobusnem postajališču.

Posebej pozorni pa morajo biti, ko z otrokom zapuščajo avtomobil in nato morebiti prečkajo cesto ali dovoz.

 

Drugi ukrepi in dejavnosti:

 • Učence opozarjamo na pravilno nošenje odsevnika ob slabi vidljivosti in mraku.
 • Učence opozarjamo na varno vstopanje na avtobus.
 • Med prevozi učence navajamo na primerno ravnanje v avtobusu in ostalih prometnih sredstvih.
 • V toplejših mesecih več učencev prihaja v šolo s kolesi. Učence opozarjamo na pomen ustrezne kolesarske opreme in upoštevanje prometnih predpisov.
 • V sodelovanju z SPV Občine Bloke bomo poskrbeli za nakup kolesarskih čelad za učence, ki opravljajo kolesarski izpit.
 • O pravilih obnašanja na avtobusu in kombiju bo obveščen tudi izvajalec šolskih prevozov podjetje Klančar d.o.o.

8. Nevarne prometne točke

Načrt nevarnih mest na šolskih poteh OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

Na osnovi pogovorov s starši in učenci naše šole, s pogovorom izvajalca šolskih prevozov podjetjem Klančar d.o.o., z vizualnim ogledom postajališč, cest s strani predstavnika občine Davidom Hitijem smo se pogovorili o nevarnih in problematičnih točkah, o reševanju šolske poti skozi Novo vas v času gradbenih del obnove cestišča in pločnikov. Strinjali smo se, da pridobimo mnenje staršev otrok, ki prihajajo v šolo peš. Nekateri starši svoje otroke v šolo pripeljejo, nekateri bodo prihajali preko travnika pod bloki in travnatega igrišča za šolo, nekaj učencev pa bodo po potrebi v šolo pripeljali z dodatno vožnjo s kombijem ob 7.50. Učence bomo o skrbi za varno gibanje skozi Novo vas v času del opozorili že prvi šolski dan na uvodnem srečanju v telovadnici.

9. Načrt varnih šolskih poti

Priloge na straneh 15. in 16. vsebujejo načrt relacij od koder prihajajo učenci OŠ Toneta Šraja Aljoše.

10. Zaključek

Prometno varnostni načrt je namenjen staršem, učencem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri prometni vzgoji.

Učenci so s Prometno varnostnim načrtom seznanjeni na razrednih urah in pri ostalih oblikah dela. Prometno varnostni načrt, načrt šolskih poti je objavljen tudi na spletni strani šole.

11. Priloge

VARNA POT – NAČRT 2019/20

12.  Literatura

[online]. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer [28. 6. 2006] Dostopno na spletnem naslovu: <http://drugg.fgg.unilj.si/648/ >