PRAVILNIK O VIDEO NADZORU

PRENOS PRAVILNIKA S PRILOGAMI

Na osnovi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 pop.) in 25/17-ZVaj) in 24., 25., 74. in 75. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) je ravnateljica zavoda dne 22. 12. 2022 sprejela

 

PRAVILNIK O VIDEONADZORU

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 Ta pravilnik podrobneje ureja namen in način uporabe videonadzornega sistema (v nadaljevanju: »VNS«), način odrejanja snemanja, ravnanje z videoposnetki ter nadzor nad uporabo videoposnetkov. S tem pravilnikom se prav tako ureja zbiranje, obdelava in varovanje osebnih podatkov, zbranih z izvajanjem videonadzornega sistema.

 • Evidenca osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje posnetek posameznika, ki vsebuje posnetek, datum posnetka in čas posnetka.
 • Pred samim začetkom uporabe VNS je potrebno predhodno pisno obvestiti zaposlene, kar velja tudi v primeru razširitve območja snemanja, npr. s postavitvijo novih kamer. Zaposlene se obvesti, kaj je območje snemanja, o lokaciji kamer, kakšen je namen videonadzora in koliko časa se ti podatki hranijo.
 • Lokacije, za katere velja ta pravilnik, so:

      ­    Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 Nova vas 

 

II. NAMEN IN CILJ VIDEO NADZORNEGA SISTEMA

 1. člen

(1) Videonadzorni sistem nadzora se uporablja za zagotavljanje varnosti otrok, učencev, zaposlenih in obiskovalcev, motenja delovnega procesa zaposlenih v popoldanskih urah, tehničnega varovanja ljudi, premoženja, zaščite javnega premoženja zavoda, zaradi vandalizma in uničevanja:

 1. a) na objektu zavoda (območje vhoda na hodnik med šolo in športno dvorano),
 2. b) v garderobi 1 (od 6. – 9. r.) na vhodu v šolo
 3. c) v garderobi 2 (od 2. – 5. r.) na vhodu v šolo

 (2) Zavod ima nameščen VNS nadzora za:

 • − zagotavljanje varovanja in varnosti učencev (otrok), zaposlenih in zunanjih sodelavcev;
 • − zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz objekta zavoda;
 • − zavarovanje dokazov za rabo v morebitnih kasnejših postopkih, v skladu z veljavno zakonodajo,
 • − preventivni učinek, saj že njegova prisotnost odvrača potencialne kršitelje;
 • − varovanje nepremičnin in opreme v objektih in okolici objektov zavoda.

(3) Videonadzora ni dovoljeno izvajati v prostorih, v katerih lahko posameznik utemeljeno pričakuje višjo stopnjo zasebnosti (v dvigalih, sanitarijah, slačilnicah in drugih podobnih prostorih).

 

 III. UVEDBA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA IN UPRAVLJANJE Z VIDEO NADZORNIM SISTEMOM

3. člen

 • Za izdajo sklepa o video nadzoru in za pisno obveščanje zaposlenih delavcev tega pravilnika je pristojna v. d. ravnateljice Alma Kandare (v nadaljevanju: »odgovorna oseba«).
 • Za odločanje o upravičenosti vpogleda in dajanje informacij o posnetkih in o shranjevanju posnetkov na prenosne medije je pristojna odgovorna oseba.
 • Odgovorna oseba lahko določi zaposlene, ki so odgovorni za upravljanje z VNS, za pregledovanje posnetkov in vodenje evidence vpogledov (v nadaljevanju: »operater VNS«).
 • Na podlagi posebne pogodbe, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter vsebovati vsa potrebna določila, ki jih določajo veljavni predpisi o varovanju osebnih podatkov, se lahko izvajanje videonadzora zaupa tretji osebi, ki je pooblaščen izvajalec in je registriran za opravljanje te dejavnosti ter ima za to na razpolago ustrezno usposobljeno osebje in tehnične zmogljivosti.
 • Operaterji VNS morajo biti za upravljanje in uporabo VNS ustrezno usposobljeni. Z napravami morajo ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.

 

4. člen

 • O uporabi VNS se vodi evidenca katero vodijo operaterji VNS, kamor se vpisujejo:  spremembe nastavitev in kdo jih je odredil, okvare in tehnične težave pri delovanju,  servisni posegi in morebitne opombe.
 • V evidenco uporabe VNS se prav tako vpisuje vsaka obdelava osebnih podatkov, ki se zbirajo z uporabo videonadzornega sistema, zlasti pa se beležijo vpogledi, presnemavanja in brisanje osebnih podatkov.

5. člen

(1) Posnetki, ki se pridobijo s VNS, imajo oznako tajnosti »interno« in se hranijo skladno s veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in tem pravilnikom za videonadzor.

6. člen

 • Posnetki se hranijo največ 1 leto za vse kamere, ki so vključene v snemalno napravo.
 • Če snemalna naprava ne omogoča teh zahtev, odgovorna oseba odredi ustrezno tehnično rešitev in sicer, zmanjšanje kvalitete posnetkov (število slik na sekundo) ali krajši čas hrambe posnetkov, skladno s tehničnimi zmožnostmi snemalne naprave.

7. člen

 Na prenosne medije (npr. USB ključ, SD kartica, DVD …) se shranjujejo posnetki posameznih incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kadar odgovorna oseba oceni, da je potrebno posnetek takega dogodka shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku. Ti posnetki se hranijo do zaključka postopka oz. do predaje pooblaščenim organom. Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v ustreznem spisu, tako kot ostali osebni podatki, zaklenjeni ognjevarni omari. 

 • O vseh posnetkih iz prvega odstavka tega člena se vodi evidenca, ki vsebuje naslednje podatke:
  • datum in čas posnetka,
  • številko kamere,
  • kratka vsebina posnetka,
  • lokacija hrambe posnetka,
  • datum brisanja ali uničenja posnetka,
  • podatek kdo je odredil in kdo izvedel presnemavanje.

8. člen

 (1) Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti državno tožilstvo ali policijo. Na pisno zahtevo se policiji, tožilstvu ali drugemu pristojnemu organu posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

9. člen

(1)    Pooblaščena/e oseba/e  podjetja za pregled posnetkov je/so:

Odgovorna oseba: Alma Kandare, v. d. ravnateljice
Pooblaščena oseba za pregled videoposnetkov je: Aljoša Žbogar, računalničar. 

10. člen

 (1) Operativni vodje in operaterji VNS imajo zaradi sprotnega spremljanja morebitnih izrednih dogodkov pravico pregledovanja le tistih posnetkov, ki so nastali v času njihove zadnje delovne izmene. 

11. člen

 Obvestila ob izvajanju videonadzora, na podlagi veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov so nameščena ob posameznih vhodih oz. na ustreznih mestih v objektu na način, da se posameznik lahko z obvestilom seznani najpozneje v trenutku, ko se nad njim prične izvajati videonadzor. 

 • Na obvestilu je besedilo, kot ga zahteva veljavna zakonodaja:

 –     Informacija, da gre za video nadzorovano območje,

 • naziv izvajalca videonadzora (ime zavoda in naslov),
 • telefonska številka, kjer je možno pridobiti dodatne informacije (npr. o času hranjenja posnetkov).

 

 1. člen

EVIDENCA VIDEONADZORA

Naziv zbirke EVIDENCA VIDEONADZORA
Namen obdelave osebnih podatkov
 • zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja
 • zagotavljanje nadzora vstopa oziroma izstopa v in iz službenih prostorov
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki
 • Zaposleni, starši oziroma skrbniki, otroci in ostali obiskovalci
Vrste osebnih podatkov v zbirki
 • Video posnetki posameznikov, ki vstopajo in izstopajo iz stavbe, datum in čas vstopa in izstopa iz prostora,
Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 • Pooblaščeni delavci
 • Ministrstvo za notranje zadeve Policija
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
 • Osebni podatki iz  te zbirke osebnih podatkov se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Rok hrambe
 • Osebni podatki se hranijo največ eno leto od nastanka, nato se izbrišejo, če zakon ne določa drugače.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov
 • Za varovanje te zbirke osebnih podatkov velja način varovanja, predpisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
*Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (neobvezno)
 • 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 1. TEHNIČNE ZAHTEVE VNS

13. člen

 (1) VNS namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni zunanji izvajalec, ki mora imeti licenco za projektiranje in izvajanje tehničnega varovanja.

14. člen

 • Lokacija namestitve kamer ter njihova funkcija so:
*IOK Vrsta kamere Področje snemanja kamere Opomba
D1 Garderoba 1 Digitalna – notranja Glavna garderoba (6. do 9. r.) na vhodu v šolo  
D2 Zunaj Digitalna – zunanja Vhod v hodnik med šolo in telovadnico  
D3 Garderoba 2 Digitalna – notranja Glavna garderoba (2. do 5. r.)  na vhodu v šolo  

                 

 • Uporabljajo se lahko naslednje kamere:

­      kamere za opazovanje in varovanje območja objektov,

 • Kamere, ki nadzorujejo vhod objekta, morajo biti usmerjene tako, da opazujejo samo ožji varnostni pas, ki je pomemben za varnost objekta. Kamere ne smejo snemati javnih površin ter zasebnih stanovanjskih objektov in prostorov ali njihovih vhodov.
 • Gibljive kamere morajo biti nastavljene tako, da jih ni moč usmeriti preko ožjega varnostnega pasu objekta.
 • Kamer ni dovoljeno nameščati v športnih garderobah in v sanitarnih prostorih.
 • V primeru, da se po sprejemu tega pravilnika spremeni število ali lokacija kamer navedenih v tem členu, se zaposlene o tem obvesti s sklepom, ki ga izda in objavi odgovorna oseba.

 

15. člen

 Naprava za snemanje mora imeti naslednje funkcije:

­    da je dostop do nastavitev možen samo s posebnim vstopnim geslom,

­    da je pregled posnetkov možen samo z individualnim geslom,

­ da naprava beleži vsak vstop v pregledovalni del in zabeleži, kdo in kdaj je vstopil v VNS pregledovanja posnetkov ter katere posnetke je pregledoval (št. kamere, čas posnetka od-do).

 • Naprava za snemanje mora biti ustrezno tehnično varovana in ne sme biti postavljena tako, da bi bil tretjim osebam omogočen pregled na monitorje kamer ali snemalne naprave.

16. člen

 Če naprava za snemanje nima funkcij iz prejšnjega člena, se pregledovanje posnetkov vodi s posebno evidenco, v katero se zabeleži:

      ­ ime in priimek osebe ali naziv organa, ki je posnetke pregledoval, 

      ­ datum in čas izvedbe pregleda,

      ­ kateri posnetki so bili pregledovani (številka kamere in čas posnetka od-do).

 • Naprava mora imeti tehnično rešitev za snemanje na ustrezen prenosen medij (CD, DVD, USB ključ, ipd)

17. člen  

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika izvaja odgovorna oseba ali pooblaščena oseba, ki jo pooblasti odgovorna oseba. 

18. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati z denem, ko ga sprejme ravnatelj zavoda, uporablja pa se osmi dan po tem, ko se objavi na spletni strani zavoda OŠ Toneta Šraja Aljoše. 

 Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot je bil sprejet pravilnik.

 

Številka delovodnika: 007-2/2022/1

Datum sprejema: 21. 12. 2022                                    

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

V. d. ravnateljice: Alma Kandare

Priloga št. 1: Načrt postavitve videonadzornih kamer
Priloga št. 2: Dnevnik evidenc vpogledov v videonadzorni sistem
Priloga št. 3: Pregledovanje in posredovanje posnetkov videonadzora
Priloga št. 4: Evidenca posegov v strojno in programsko opremo
Priloga št. 5: Evidenca pregledov in shranjevanj posnetkov izven nadzornega sistema

DOSTOPNOST