PUBLIKACIJA 2023/24

ODPRI PUBLIKACIJO ŠOLE 2023/24 – PDF

 

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred vami je publikacija, v kateri želimo predstaviti delo in življenje naše šole in vrtca.

V njej najdete podatke, s katerimi si boste pomagali, da bomo lažje usklajevali naše in vaše želje, saj otroke izobražujemo in vzgajamo skupaj. Zavedamo se svoje pomembne in odgovorne naloge pri oblikovanju osebnosti vsakega posameznega otroka. Kako bo otrok odkrival svet, ga zaznaval in vsrkaval vase, je odvisno predvsem od nas odraslih, vzgojiteljev in staršev. Ne dopustimo, da  bodo televizija, računalnik, video igre in igralni avtomati nadomestili starše.

Želimo si dobrega sodelovanja z vami, uspešnega dela otrok, dobrih medsebojnih odnosov in prepoznavnosti v kraju ter zunaj njega.

                                                                Ravnatelj Robert Grom


VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE

 Vizijo našega zavoda je mogoče strniti v nekaj besed, ki bodo definirale našo podobo v prihodnosti. Je izraz nove in zaželene podobe organizacije kot celote, njene dejavnosti in njene kulture. Vizija naše šole je:
V osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše želimo, da bi bila naša šola strokovna, razvojno naravnana, komunikativna, vzgojna in odprta okolju.

 Poslanstvo izhaja iz vizije zavoda. V njem se kaže opredelitev, kakšna šola želimo postati v prihodnosti.

»Strokovnost, inovativnost, demokratičnost, kultura organizacije, poslovnost,  kvalitetni medsebojni odnosi, komunikacija in razvoj sistema vrednot so temeljni elementi našega poslanstva, kjer bo vsak posameznik našel razumevanje in potrditev, kjer bo lahko uresničil svoje in skupne potrebe ter cilje, ki bodo v duhu časa in prostora, v katerem živimo.«

     DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI

 »Dolgoročni cilji so ideali in so podobni zvezdam: čeprav so nedosegljive, nas vodijo
(Everard, Morris, 1990)

Naši strateški cilji so vezani predvsem na kvalitetno zagotavljanje uslug našim uporabnikom. Vse to pa bomo gradili na kulturi in klimi v organizaciji ter hkrati zagotavljali ustrezne materialne pogoje za delovanje zavoda. Stalno bomo povečevali uspešnost in učinkovitost, ki sta pogoj za kvalitetno rast šole. Naš cilj je zgraditi kvalitetno šolo v vseh pogledih. Iz te vizije izhajajo trije temeljni strateški cilji:

  1. Razvijanje kulture organizacije s celotnim sistemom vrednot in kvalitetnih medsebojnih odnosov.
  2. Ustvarjanje optimalne kadrovske strukture in skrb za njihovo strokovno in osebno rast.
  3. Zagotovitev optimalnih materialnih pogojev za delovanje zavoda.

 CILJI RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2020/25

Prednostne naloge smo razdelili na 4 področja:

 Pedagoško področje:

Posebno pozornost bomo namenjali Formativnemu spremljanju v podporo vsakemu učencu. S pomočjo formativnega spremljanja bomo iskali načine kako zagotoviti optimalen razvoj in učno uspešnost vsakemu učencu v skladu z njegovimi zmožnostmi, pri čemer bomo gledali na učence kot skupino različnih, izvirnih in edinstvenih posameznikov. Formativno spremljanje je proces stalnega spremljanja, opazovanja, pregledovanja in vrednotenja, ki ga izvajamo z namenom, da učitelj prilagaja svoje poučevanje. Učitelj daje učencem informacije o njihovem učenju, pouk pa organizira na osnovi informacij, ki jih pridobi od učenca. Delo temelji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo razumevanje učencev in na jasnih kriterijih za vrednotenje učnih dosežkov. Organizirana bodo predavanja in svetovanja, izvajale se bodo »kolegialne« hospitacije, opravljala pa se bo tudi vsakoletna evalvacija načrtovanih dejavnosti. Pri vseh dejavnostih, ki se bodo odvijale v šoli in izven nje, bomo skrbeli tudi za pravilno rabo slovenskega knjižnega jezika. Pri tem nam bo vodilo, da je najboljša šola učiteljev zgled.

Večjo skrb bomo posvetili tudi bralni kulturi naših učencev. Trudili se bomo, da bodo dosegli tako stopnjo bralne kulture, ki jim bo omogočala kvalitetno udejstvovanje predvsem pri pouku in učenju.

Vzgojno področje:

V naslednjih letih bomo velik poudarek namenili medosebnim odnosom med učenci. Pokazalo se je namreč, da so pri učencih zelo šibka naslednja področja: socialne veščine, pomanjkanje empatije, medsebojno sprejemanje, strpnost, pripadnost skupini, nesprejemanje drugačnosti, besedno nasilje ter neprimerna komunikacija z delavci šole.

V akcijskem načrtu smo si zadali naslednje cilje: razvijanje socialnih veščin s pomočjo socialnih in družabnih iger, osvajanje pravil lepega vedenja (bonton), razvijanje in krepitev zavesti pripadnosti skupini, skupnosti–šoli, vzpostavljanje pozitivne klime, sprejemanje različnosti, spodbujanje medsebojnega sodelovanja in pomoči, razvijanje ustreznih komunikacijskih vzorcev v odnosu do in med sovrstniki ter med učenci in zaposlenimi in obratno, dosledno upoštevanje pravil šolskega reda in vzgojnega načrta, dogovor o enotnem vzgojnem delu vseh udeležencev v procesu vzgoje.

 

DOSTOPNOST