KATALOG INFORMACIJ

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, Nova vas

Odgovorna uradna oseba: Robert Grom, ravnatelj

Datum prve objave kataloga: 2. 11. 2006

Datum zadnje spremembe: 4. 10. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-tsaljose.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Priprava hrane

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
1. Matična šola OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 Nova vas, (01) 7098 014
2. Enota Vrtec, Nova vas 4A, 1385 Nova vas, 7098 090

Organigram organa
Organigram

 2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Robert Grom, ravnatelj
Tel: (01) 7098 830
robert.grom@guest.arnes.si

Nova vas 4b, 1385 Nova vas

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
–       Sistemizacija delovnih nalog
–       Hišni red
–       Kriteriji dodelitve za subvencionirano prehrano
–       Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi
–       Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Državni predpisi

–       Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela zavoda:

–       Predpisi z delovnega področja
–       Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
–       Zakon o javnih naročilih
–       Zakon o delovnih razmerjih
–       Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti

–       Odlok o ustanovitvi
–       Register lokalnih predpisov

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

ODPRI PUBLIKACIJO ŠOLE 2023/24

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

– Vpis v vrtec
– Vpis v prvi razred
– Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
– Postopki priznavanja tujega izobraževanja
– Dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih v zavodu
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Zbirka podatkov o učencih vpisanih v OŠ Toneta Šraja Aljoše
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Zbirka podatkov o plačilih staršev in odločb o znižanem plačilu
Zbirka podatkov o otrocih vpisanih v vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše
Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop prek spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu  http://www.os-tsaljose.si/
Fizični dostop: Na lokaciji matične šole: Nova vas 4b, 1385 Nova vas
Uradne ure: – vsak delovni dan od 8. do 14. ure
Stroški: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

 

 

DOSTOPNOST