RAZPIS ZA MESTO RAVNATELJA NA OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE

Svet Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše z enoto vrtec Nova vas,

Nova vas 4b, 1385 Nova vas,

 

na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 1. 6. 2023  ponovno razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2023.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o ustrezni izobrazbi (overjena fotokopija),

– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, overjena fotokopija),

 – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija) (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),

 – opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ), Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 3 / 7. 1. 2022 / Stran 23

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet  Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše z enoto vrtec Nova vas, Nova vas 4b, 1385 Nova vas, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Svet zavoda Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše z enoto vrtec Nova vas

DOSTOPNOST